iHLS INNOFENSE

משרד הביטחון, מפא"ת ,זרועות האוויר והיבשה בצה"ל בשיתוף פעולה עם חברת iHLS במרכז החדשנות  – INNOFENSE – תכנית חדשנות למיזמים טכנולוגיים דואליים במגזר האזרחי והביטחוני.

מטרת התכנית היא חיזוק הקשר בין השוק האזרחי והשוק הביטחוני באמצעות פיתוח משותף של הטכנולוגיות, ובכך לקדם ולשפר את הטמעתן בשני השווקים.

היכולות העסקיות, הידע והניסיון של iHLS באקוסיסטם של החדשנות הביטחונית, בשיתוף משרד הביטחון ומפא"ת, הביאו ליצירת מרכז חדשנות מבטיח וייחודי, שיניב הישגים מרחיקי לכת לחדשנות הביטחונית הישראלית.

חברת iHLS תסייע למיזמים בפיתוח עסקי, חדירה לשווקים רלוונטיים, יעוץ משפטי ונטוורקינג והשקעות.

המיזמים שייבחרו על ידי ועדה, שבה ישבו בכירים ממרכז החדשנות, משרד הביטחון, מפא"ת וזרועות צה"ל השונות, יגויסו למחזורים של שישה חודשים, וכל מיזם ייקבל עם כניסתו לתוכנית 170,000 ₪ בנוסף לליווי והתמיכה שיקבל ממרכז החדשנות, משרד הביטחון, מפא"ת וזרועות האוויר והיבשה בצה"ל.

ההרשמה למחזור השני פתוחה עד 12 בספטמבר, 2021.

הגשת מועמדות

INNOFENSE Startup Profile

Startup Profile

Sending